Search
Close this search box.

INTRODUCTIE

Deze privacy policy beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en met wie we ze delen. Verder staat in deze policy beschreven wat we allemaal doen om te voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van je gegevens, hoe je kan aangeven waar we je gegevens voor mogen gebruiken en wat je moet doen om je gegevens te wijzigen. Je kunt hier ook lezen waar je terecht kan met vragen over privacy.
Conform de AVG behandelen we de door jouw verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. De door jou gegeven informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige manier.

WIE ZIJN WE

Didev is gevestigd in Zevenaar. Didev verwerkt in kader van zijn bedrijfsvoering verschillende persoonsgegevens. Deze verwerkingen hebben betrekking op verschillende betrokkenen:
– Sollicitanten
– Medewerkers
– Klanten
– Websitebezoekers

COOKIES

Onze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden waarin de door jou verstrekte informatie opgeslagen wordt. Onze website maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Naam: _ga_SB9B88G0TH
Content: GS1.1.1634281960.3.1.1634281984.0
Domein: .didev.nl
Aangemaakt: Friday, October 15, 2021 at 9:13:04 AM
Verloopt: Sunday, October 15, 2023 at 9:13:04 AM

Naam: _gat_gtag_UA_205374070_1
Content: 1
Domein: .didev.nl
Aangemaakt: Friday, October 15, 2021 at 9:12:41 AM
Verloopt: Friday, October 15, 2021 at 9:13:41 AM


Google Analytics wordt door ons gebruikt om bij te houden hoe de website wordt gebruikt. Wij hebben met google een verwerkersovereenkomst afgesloten en hebben daarnaast Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens. Google mag de gegevens niet verstrekken aan derden en de IP-adressen van bezoekers worden gepseudonimiseerd.
Voor meer informatie kan je het privacybeleid van Google en van Google Analytics raadplegen. ( https://policies.google.com/privacy )

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Deze privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze werkzaamheden. Dit zijn persoonsgegevens van sollicitanten in kader van HR processen. Didev ontvangt deze gegevens in het kader van de sollicitatieprocedure. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt van klanten in kader van opdrachten en projecten. Denk hierbij aan communicatie tussen partijen maar ook de interne communicatie. Verder worden de persoonsgegevens van medewerkers in kader van personeels- en salarisadministratie verwerkt. Websitebezoeker kunnen ook vragen stellen en in contact komen met Didev dus er worden ook persoonsgegevens in dit kader gebruikt.

WAAROM VERZAMELEN WE JE GEGEVENS?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens dus voor verschillende redenen. Elke verwerking die wij uitvoeren heeft een wettelijke grondslag zoals beschreven in de AVG. Dit zijn de verschillende grondslagen waar wij ons op beroepen:
Verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of om maatregelen te nemen zo’n overeenkomst te sluiten. Denk aan het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst of bij overeenkomsten van opdracht.
Verwerking is noodzakelijk om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het betalen van belastingen of het uitvoeren van verzuimwetgeving in het kader van een dienstverband
Omdat je (indien van toepassing) daar toestemming voor hebt gegeven.
Op basis van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor zover de wet en jouw privacy dit toelaten. Dit geldt voor o.a. marketingactiviteiten en interne administratie en communicatie

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren de persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van wettelijke bewaartermijnen. De wettelijke bewaartermijnen worden gehanteerd waar deze toepasselijk zijn, en daarnaast heeft Didev zelf bewaartermijnen ingesteld voor persoonsgegevens zonder wettelijk bewaartermijn. Hierbij is steeds gekeken hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt.
De persoonsgegevens van sollicitanten worden na vier weken verwijderd. Sollicitanten kunnen echter toestemming geven om hun gegevens nog een jaar te bewaren omdat er mogelijk later nog een passende functie komt. De vragen die binnenkomen via het contactformulier op de website worden verwijderd na afhandeling.

JE HEBT M.B.T. JOUW PERSOONSGEGEVENS DE VOLGENDE RECHTEN:

Je kan ons altijd verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te beperken of te verwijderen als deze feitelijk onjuist, onvolledig of voor het doel van de verwerking niet relevant zijn. Tevens heb je recht op dataportabiliteit, het recht op bezwaar, beperking en het recht op inzage. Mocht je deze rechten willen uitoefenen kan je contact opnemen Jeremy Loman Jeremy@Didev.nl, Nieuwkamppad 2, 6905VD Zevenaar. Vermeld dan de volledige NAW-gegevens en e-mailadres waarop je te bereiken bent, alsmede je verzoek. Tevens vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
Wij nemen dan binnen maximaal vier weken contact met je op.

HOE BESCHERMEN WE JE GEGEVENS?

We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid om de door jouw verstrekte informatie te beschermen. Didev maakt gebruik van diverse beveiligingstechnieken om je informatie te beschermen o.a. van autorisatiebeheer en beveiligde servers. Als gegevens worden verstrekt aan partijen die namens ons diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Didev met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen. Tevens beschikt Didev over verwerkersovereenkomsten met betrokken partijen. 

VRAGEN, OPMERKINGEN, KLACHTEN OF (VERMOEDEN) DATALEK

Heb je vragen of opmerkingen over de bescherming van je persoonsgegevens dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via Jeremy Loman of schriftelijk via Didev, t.a.v. Nieuwkamppad 2, 6905VD Zevenaar. Heb je een klacht over hoe we met je gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

WIJZIGINGEN PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Didev behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website.