ALGEMENE VOORWAARDEN Didev
Versie juli 2019
Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn van toepassing op alle diensten en producten – van welke aard dan ook –
die Didev levert.
1. Definities
1.1. Bijlage: een bijlage van de Overeenkomst.
1.2. Dienst: de dienst zoals geleverd door Didev aan Opdrachtgever en gespecificeerd in de offerte of
Overeenkomst. Deze dienst kan onder andere bestaan uit clouddiensten en/of softwarediensten en/of
detacheringsdiensten en/of consultancy diensten.
1.3. Opdrachtgever: partij met wie Didev een Overeenkomst sluit.
1.4. Overeenkomst: de Overeenkomst, inclusief Bijlagen, tussen Didev en Opdrachtgever waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn.
1.5. Didev: behorende onderneming (in de zin van artikelen 2: 24 a, b of c BW), zoals in de Overeenkomst gespecificeerd.
1.6. Programmatuur: in de Overeenkomst overeengekomen software en gebruikersdocumentatie.
1.7. Resultaten: de op grond van een Dienst geleverde output, zoals rapporten, adviezen, screenshots,
uitdraaien, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, lesmateriaal en overige resultaten van
Diensten.
1.8. Voorwaarden: deze Voorwaarden.
1.9. Verwerkersovereenkomst: de als Bijlage bij de Overeenkomst opgenomen Verwerkers-Overeenkomst.
2. Toepasselijkheid Voorwaarden Didev (en toeleveranciers)
2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij Didev goederen
en/of diensten aan Opdrachtgever levert.
2.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Didev zijn vrijblijvend, tenzij door Didev schriftelijk anders
aangegeven.
2.3 Aanpassing van de Voorwaarden is alleen geldig als deze schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Uitdrukkelijk worden andersluidende voorwaarden afgewezen.
2.4 Indien een bepaling van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van
kracht. Partijen zullen dan overleggen over nieuwe of vervangende bepalingen.
2.5 Didev heeft het recht de Voorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook voor
reeds gesloten Overeenkomsten. Didev zal de gewijzigde Voorwaarden aan de Opdrachtgever
schriftelijk bekend maken. De gewijzigde Voorwaarden treden in werking dertig (30) dagen na
bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien Opdrachtgever niet
instemt met de wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst bij aangetekend
schrijven op te zeggen per de datum waarop de wijzigingen in de Voorwaarden van kracht zijn. Na het
tijdstip van inwerkingtreding wordt de Opdrachtgever geacht de wijzigingen te hebben aanvaard.
2.6 Opdrachtgever mag de rechten en verplichtingen die hij op grond van een Overeenkomst heeft alleen
aan een derde verkopen, overdragen of verpanden met voorafgaande schriftelijke instemming van
Didev. Didev heeft het recht haar aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen,
over te dragen of te verpanden.
2.7 Indien en voor zover Didev producten, Programmatuur of diensten van derden aan Opdrachtgever
levert, zullen, voor wat betreft die producten, Programmatuur en diensten, de voorwaarden van
desbetreffende derden van toepassing zijn zoals in de Overeenkomst aangegeven. De voorwaarden van
die derden zijn bij voorrang van toepassing.
2.8 Indien Opdrachtgever rechtstreeks met een derde een eindgebruikers licentie- en /of (onderhouds)
overeenkomst of andere Overeenkomst aangaat met een derde in verband met (de uitvoering van) een
Overeenkomst, is Didev geen partij bij die Overeenkomst(en) en op die Overeenkomst(en) zijn de
voorwaarden van de betreffende derde(n) van toepassing. Didev draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor het juiste functioneren van die producten, diensten, Programmatuur van die
derden noch voor de tijdige beschikbaarstelling daarvan. Door het aangaan van de Overeenkomst
verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de toepasselijkheid van de voorwaarden van die derden.
3. Offerte en Overeenkomst
3.1 Alle offertes en andere uitingen van Didev zijn vrijblijvend, tenzij door Didev schriftelijk anders is
aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan
Didev verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties waarop de offerte (en
Overeenkomst op basis daarvan) is gebaseerd.
3.2 Een Overeenkomst tussen partijen komt tot stand door ondertekening daarvan door beide partijen
(waaronder begrepen een door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte van Didev).
3.3 Partijen komen overeen dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de
terbeschikkingstelling tot gebruik van Programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als
koopovereenkomst wordt beschouwd.
4 Prijs en betaling
4.1 Alle bedragen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen. Opdrachtgever dient
de bedragen te voldoen conform de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een
specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen een termijn van dertig (30) dagen na factuurdatum
betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot
verrekening van verschuldigde bedragen.
4.2 Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, mag Didev schriftelijk de
geldende prijzen en tarieven aanpassen met inachtneming van een termijn van ten minste drie (3)
maanden. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, kan hij binnen dertig
(30) dagen na kennisgeving van de aanpassing de betreffende Overeenkomst schriftelijk opzeggen met
ingang van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.
4.3 Didev heeft de mogelijkheid jaarlijks, per 1 januari, haar tarieven te indexeren conform het CBSprijsindexcijfer. Het recht van Opdrachtgever tot opzegging als bedoeld in artikel 4.2 van deze
Voorwaarden is op deze indexatie niet van toepassing.
4.4 Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet (tijdig) betaalt, kunnen incassokosten in rekening
worden gebracht die op minimaal 8 % van de hoofdsom worden gesteld, onverlet het recht om
vergoeding van de volledige incassokosten en overige kosten, waaronder alle kosten berekend door
externe deskundigen en overige schade te vorderen.
4.5 Werkzaamheden of andere prestaties die Didev heeft verricht op verzoek of met voorafgaande
instemming van Opdrachtgever, die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen
werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de
overeengekomen tarieven. Als er geen tarieven zijn overeengekomen gelden de voor dit type
werkzaamheden gebruikelijke tarieven van Didev. Didev is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te
voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.
4.6 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Didev totdat alle bedragen die
Opdrachtgever aan Didev op grond van de tussen partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is,
volledig aan Didev zijn voldaan
5 Duurovereenkomst
5.1 Indien de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst
is aangegaan voor de tussen partijen daarin overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van
één (1) jaar geldt.
5.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk
overeengekomen periode verlengd tenzij een van partijen de Overeenkomst schriftelijk opzegt conform
de mogelijkheden die zijn beschreven in de betreffende Overeenkomst en bij gebreke daarvan met
inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vóór het einde van de desbetreffende
periode.
6 Data-uitwisseling en Persoonsgegevens
6.1 Wanneer onder de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, zullen Didev en Opdrachtgever
daartoe een Verwerkersovereenkomst sluiten.
6.2 Didev zal data, waaronder persoonsgegevens, van Opdrachtgever niet beschikbaar stellen buiten zijn
eigen organisatie en met hem verbonden ondernemingen, tenzij Opdrachtgever daartoe opdracht
geeft, of als dit in deze Voorwaarden, op grond van een Overeenkomst, of rechtens nodig of vereist is.
6.3 Opdrachtgever staat in voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid, betrouwbaarheid
en geschiktheid van de door hem aangeleverde data. Opdrachtgever zal zorgen voor alle relevante
toestemmingen voor de beschikbaarstelling aan en het gebruik door Didev van de door Opdrachtgever
aangeleverde data ten behoeve van de uitvoering van een Overeenkomst, daaronder begrepen het
verzamelen, gebruiken, verwerken, overdragen en verstrekken van persoonsgegevens.
7 Vertrouwelijkheid
7.1 Didev en Opdrachtgever dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan
men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit
verbod geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde
noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke of arbitrale uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de
goede uitvoering van de Overeenkomst. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
7.2 Opdrachtgever erkent dat de van Didev afkomstige Programmatuur, producten en diensten steeds een
vertrouwelijk karakter hebben en dat deze bedrijfsgeheimen van Didev, dier toeleveranciers of de
producent van de goederen of diensten bevat.
7.3 Wanneer Opdrachtgever een fout of lek ontdekt in een clouddienst, softwaredienst, andere dienst,
Programmatuur of gegevensdrager van Didev, zal hij dit melden bij Didev en niet publiekelijk bekend
maken alvorens Didev en/of de toeleverancier of betreffende derde leverancier een redelijke termijn
hebben gehad om de fout of het lek te herstellen (“responsible disclosure”).
8 Intellectuele eigendom
8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de op grond van de Overeenkomst ter
beschikking gestelde (maatwerk-)Programmatuur, websites, applicaties, databestanden, apparatuur,
opleidings-, toets- of andere materialen (zoals (maar niet beperkt tot) analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten) berusten uitsluitend bij Didev, haar licentiegevers en/of toeleveranciers.
Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden en de Overeenkomst en de wet
uitdrukkelijk zijn toegekend.
8.2 Het is Didev toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur,
databestanden, websites, applicaties, ter beschikking gestelde Programmatuur, Programmatuur
waaraan aan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met
een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten.
Opdrachtgever zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
8.3 Didev zal een aanspraak die door een derde partij tegen Opdrachtgever is ingesteld en die gebaseerd is
op de bewering dat door Didev zelf ontwikkelde Programmatuur, websites, applicaties, databestanden,
apparatuur of andere materialen (“Materialen”) rechtstreeks inbreuk maken op een intellectueel
eigendomsrecht dat die derde partij geldend kan maken binnen de Europese Economische Ruimte,
trachten op te lossen. Deze verplichting van Didev geldt onder de voorwaarde dat Opdrachtgever deze
Materialen ongewijzigd in overeenstemming met de Overeenkomst gebruikt en zonder deze te
combineren met apparatuur of Programmatuur, websites of andere materialen die niet door Didev zijn
geleverd of in de Overeenkomst aanbevolen. Indien Didev niet in staat is om de aanspraak van een
derde partij onder commercieel redelijke voorwaarden op te lossen, kan Didev (a) het aan
Opdrachtgever geleverde wijzigen of vervangen door een functioneel equivalent, of indien dit niet
mogelijk is (b) de Overeenkomst opzeggen en een bedrag dat door Opdrachtgever is betaald voor de
periode na de beëindigingsdatum van de Overeenkomst aan Opdrachtgever retourneren.
8.4 De hiervoor onder 8.3 bedoelde vrijwaring wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden: (a)
Opdrachtgever informeert Didev onmiddellijk en schriftelijk over een dergelijke aanspraak of de
mogelijkheid daarvan; (b) Opdrachtgever staat Didev toe zelfstandig de verdediging te voeren en/of de
aanspraak af te afwikkelen; en (c) Opdrachtgever verstrekt Didev juiste en volledige informatie en
assistentie om een dergelijke aanspraak af te wikkelen en/of om zich te verdedigen. Daartoe zal
Opdrachtgever de noodzakelijke volmachten en medewerking aan Didev verlenen.
8.5 De hiervoor onder 8.3 bedoelde vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (a) met
door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan Didev ter beschikking
gestelde materialen, dan wel (b) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming
van Didev in de Programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft
aangebracht of heeft laten aanbrengen.
8.6 Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende
auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de
Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten)
wijzigen.
8.7 Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
aan Didev van apparatuur, Programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of
andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of
integratie of het uitvoeren van andere werkzaamheden onder of in het kader van een Overeenkomst.
Indien Opdrachtgever in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst Programmatuur, apparatuur
of andere middelen aan Didev ter beschikking stelt, staat Opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle
benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Didev nodig mocht
hebben. Opdrachtgever vrijwaart Didev tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de
bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie
inbreuk maakt op enig recht van die derde.
8.8 Didev is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met
opdrachtgever is overeengekomen.
8.9 De volledige aansprakelijkheid van Didev met betrekking tot vermeende inbreuk op enig intellectueel
eigendomsrecht van derden is beperkt tot de in dit artikel uiteengezette verplichtingen.
9 Samenwerking en informatie
9.1 Partijen erkennen en komen overeen dat het welslagen van een IT-project afhankelijk is van de inzet en
een goede en – van beide kanten – proactieve onderlinge samenwerking en communicatie tussen beide
partijen. Het bereiken van een geslaagd eindresultaat is een gedeelde verantwoordelijkheid en niet de
(eind)verantwoordelijkheid van één der partijen. Partijen zullen elkaar steeds tijdig alle in redelijkheid
over en weer benodigde medewerking verlenen en door de andere partij te verlangen gegevens of
inlichtingen verschaffen. Indien Opdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de
uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en
deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke deskundigheid en ervaring.
9.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan Didev tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties.
9.3 Elke partij zal zijn/haar taken met voldoende kwaliteit, kwantiteit, inzet van voldoende (gekwalificeerd)
personeel en op tijd uitvoeren. Als een partij signaleert dat de andere partij zich niet voldoende inzet,
zal die partij dit schriftelijk aan de contactpersoon van de andere partij kenbaar maken.
9.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste interpretatie van Resultaten. Opdrachtgever
draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer (waaronder controle van de
instellingen), in zijn organisatie van de apparatuur, Programmatuur, websites, databestanden en andere
producten en materialen en van de door Didev te verlenen Diensten en de wijze waarop de Resultaten
van de Diensten, Programmatuur en overige producten en Diensten worden ingezet. Opdrachtgever is
tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het gebruik door gebruikers.
9.5 Opdrachtgever neemt steeds de uiterste zorg in acht voor de juiste installatie, montage en
ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, Programmatuur, websites,
databestanden en andere producten en materialen.
9.6 Ingeval medewerkers van Didev op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, draagt
opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals
een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten
zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden.
Opdrachtgever vrijwaart Didev voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Didev, die in
verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of
nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen
zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door
Didev ingezette medewerkers kenbaar maken.
9.7 Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of
telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste
keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan,
behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Didev staan. Didev is nimmer
aansprakelijk voor schade of kosten, waaronder vertragingskosten zijdens Didev, wegens
transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst
dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van
Didev.
9.8 Opdrachtgever zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde (hulp)Programmatuur installeren,
inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige
(hulp)Programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door Opdrachtgever gewenste
interoperabiliteit bewerkstelligen
9.9 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals 1 jaar na het einde daarvan of,
wanneer dat later in tijd is, na het einde van een andere Overeenkomst die onder eenzelfde
overkoepelende Overeenkomst (zoals een raam- of mantelovereenkomst) tussen partijen is aangegaan,
door Didev bij hem ingezette arbeidskrachten uitsluitend na onderling overleg en na betaling aan de
andere partij van een passende, redelijke vergoeding voor alle wervings-, selectie – en
opleidingskosten, in een arbeidsverhouding, direct of indirect, voor zich laten werken.
9.10 Voor de hiervoor in lid 9 bedoelde arbeidskrachten van Didev die Opdrachtgever anders dan in een
arbeidsverhouding voor zich laat werken, geldt dat Opdrachtgever deze gedurende de in lid 9
genoemde periodes niet direct of indirect voor zich mag laten werken zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Didev, onder verbeurte van een direct opeisbare en zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling is vereist, boete van € 30.000, – per overtreding en € 1.000,- per kalenderdag of een
gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, onverlet het recht op volledige schadevergoeding.
10 Uitvoering en termijnen
10.1 Alle diensten van Didev worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
10.2 Didev spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen al
dan niet uiterste termijnen en/of data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door partijen
overeengekomen data gelden steeds als streefdata en binden Didev niet. De enkele overschrijding van
een door Didev genoemde of tussen partijen overeengekomen (leverings)termijn of (oplever)datum
brengt Didev niet in verzuim. In alle gevallen – derhalve ook ingeval partijen schriftelijk en uitdrukkelijk
een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt Didev wegens
tijdsoverschrijding niet eerder in verzuim dan nadat Opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft
gesteld, stellende een redelijke termijn voor zuivering en Didev na verloop van die termijn toerekenbaar
blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.
10.3 Partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de bewaking van de planning en eventuele afwijking
daarvan en zullen ervoor zorgen dat (het bewaken van) de planning steeds geagendeerd wordt in het
reguliere overleg.
10.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal
plaatsvinden heeft Didev het recht de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te
stellen totdat Opdrachtgever de Resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
10.5 Onverlet het hiervoor bepaalde, is Didev niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of
(leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk,
wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst
zijn overeengekomen, of indien Opdrachtgever zijn verplichtingen die voortvloeien uit de
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nooit grond voor opzegging
of ontbinding van de Overeenkomst.
11 Service Level Agreement en back-up
11.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds
schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Partijen zullen elkaar steeds informeren omtrent alle
omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid
daarvan.
11.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt voor de berekening van de
beschikbaarheid van Programmatuur, systemen en gerelateerde diensten niet in de berekening
meegenomen de vooraf door Didev aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief
of adaptief onderhoud of andere vormen van service, en omstandigheden die buiten de invloedssfeer
van Didev zijn gelegen. De door Didev gemeten beschikbaarheid geldt als volledig bewijs, behoudens
door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
11.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het maken van back-ups, tenzij nadrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goede en
volledige back-up van zijn gegevens en controle hiervan.
11.4 Indien partijen hebben afgesproken dat Didev back-ups van gegevens van Opdrachtgever maakt, zal
Didev conform de overeengekomen periodes en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij haar in bezit zijnde gegevens van Opdrachtgever. Didev zal de back-up bewaren
gedurende de overeengekomen termijn en bij gebreke daarvan gedurende de bij Didev gebruikelijke
termijn. Didev zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren. Na afloop van de
Overeenkomst zal Didev de gegevens van Opdrachtgever in een door Didev te bepalen, gebruikelijk
format retourneren aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
11.5 Opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor de nakoming van alle voor hem geldende wettelijke
administratie- en bewaarverplichtingen.
12 Ontbinding en opzegging Overeenkomst
12.1 Tenzij nakoming van de resterende verplichtingen onder een Overeenkomst blijvend onmogelijk is,
mag een partij de Overeenkomst slechts ontbinden indien sprake is van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van een wezenlijke verplichting van de andere partij en deze partij de
andere partij een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn
voor zuivering van de deze tekortkoming heeft toegezonden, en de andere partij na deze termijn alsnog
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van deze verplichting. Betalingsverplichtingen van
Opdrachtgever en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Opdrachtgever in te schakelen
derdengelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.
12.2 Bedragen die door de Didev vóór de ontbinding worden gefactureerd, blijven volledig verschuldigd en
worden onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de
Didev in gebreke blijft met betrekking tot een wezenlijk onderdeel van de Overeenkomst.
12.3 Een partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden in geval van
faillissement, (voorlopig) surseance van betaling, staking van bedrijfsactiviteiten of bedrijfsbeëindiging
anders dan door fusie, splitsing of wijziging in de (feitelijke) zeggenschap van de wederpartij. In geval
een partij weet dat een dergelijke situatie zich (waarschijnlijk) zal gaan voordoen, moet die partij de
andere partij hiervan per direct schriftelijk op de hoogte stellen. De partij die de Overeenkomst
ontbindt als bedoeld in dit artikellid is nooit wegens de ontbinding tot enige restitutie van reeds
ontvangen gelden of tot schadevergoeding gehouden. In het geval Opdrachtgever onherroepelijk in
staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt direct het recht van Opdrachtgever tot gebruik van
de ter beschikking gestelde Programmatuur, systemen, cloud-omgevingen websites en dergelijke en het
recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de Diensten van Didev of haar toeleveranciers,
zonder dat hiervoor een nadere handeling van Didev vereist is.
12.4 Het onbetaald laten van een factuur, waarbij de factuur niet binnen veertien (14) dagen na de
factuurdatum gemotiveerd is betwist, is een grond voor geheel of gedeeltelijke ontbinding van de
Overeenkomst door Didev zonder nadere ingebrekestelling.
12.5 Een Overeenkomst die voor bepaalde duur of voor de duur van een project is aangegaan, kan
tussentijds niet worden opgezegd (zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 7: 408 lid 1. Een
Overeenkomst die voor een bepaalde duur is aangegaan wordt steeds met een periode gelijk aan de
duur waarvoor de Overeenkomst initieel is aangegaan, stilzwijgend verlengd, tenzij een partij de
Overeenkomst schriftelijk tegen het einde van de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie (3) maanden.
12.6 Een partij kan een Overeenkomst voor onbepaalde tijd die naar haar aard en inhoud niet door
volbrenging eindigt, opzeggen. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren tegen het einde van de maand
met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie (3) kalendermaanden].
12.7 Didev zal wegens opzegging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
13 Aansprakelijkheid
13.1 De totale aansprakelijkheid van Didev, op welke rechtsgrond dan ook (waaronder een vrijwaringsplicht
of het schenden van een garantieverplichting), is cumulatief beperkt tot vergoeding van directe
toerekenbare schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst (de
Overeenkomst waaronder de aansprakelijkheid is ontstaan) bedongen prijs (excl. btw). Indien de
betreffende Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één
(1) jaar, wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de bedongen
vergoedingen (excl. btw) voor één (1) jaar. In geen geval zal de totale cumulatieve aansprakelijkheid van
Didev voor directe toerekenbare schade meer dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,-) (excl.
btw) bedragen. Hierbij geldt een reeks van opeenvolgende of samenhangende gebeurtenissen als één
(1) gebeurtenis. Voor zover uit een en hetzelfde of samenhangende feitencomplex aanspraken
voortvloeien uit meerdere rechtsverhoudingen tussen partijen, zal er geen sprake zijn van cumulatie
van aanspraken. In dat geval is de bedongen prijs als hiervoor bedoeld, de Overeenkomst met de
laagste prijs.
14 Overmacht
14.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen een
wettelijke en/of overeengekomen garantie/resultaatsverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval onder meer verstaan: (1) overmacht van
toeleveranciers van een partij, (2) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van
toeleveranciers die door Opdrachtgever aan Didev zijn voorgeschreven, (3) gebrekkigheid van zaken,
apparatuur, Programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan
Didev is voorgeschreven, (4) overheidsmaatregelen, (5) elektriciteitsstoring, (6) storing van internet,
datanetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (7) oorlog en (8) algemene vervoersproblemen.
14.2 Indien een overmachtssituatie langer dan zestig (60) dagen duurt of duidelijk is dat deze langer dan
zestig (60) dagen zal duren, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te
ontbinden. Hetgeen op dat moment al op grond van de Overeenkomst is uitgevoerd, wordt in dat geval
naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
15 Gevolgen beëindiging Overeenkomst en exit procedure
15.1 Na beëindiging van de Overeenkomst eindigt het recht tot gebruik van de ter beschikking gestelde
Programmatuur, websites, applicaties, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- of andere
materialen zoals (maar niet beperkt tot) analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten en dergelijke
alsmede het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of gebruik van de diensten van Didev onder de
Overeenkomst, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Didev vereist is.
15.2 Didev zal Opdrachtgever desgevraagd ondersteunen bij een eventuele overgang naar een andere
partij/omgeving na beëindiging van de Overeenkomst. Partijen zullen in onderling overleg een
overgangsregeling opstellen. Didev is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een dergelijke
overgang. Didev zal aan Opdrachtgever de met de overgang gemoeide kosten in rekening brengen op
basis van de geldende tarieven. Bij gebreke van afspraken, zullen de data van Opdrachtgever door een
door Didev te bepalen wijze en medium beschikbaar worden gesteld.
16 Toepasselijk recht en geschillenoplossing
16.1 De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
16.2 Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
16.3 Omdat geschillen beter opgelost dan beslecht kunnen worden, zullen partijen eerst proberen een
geschil, dat zij zelf niet hebben opgelost, op te lossen door middel van mediation. De mediation zal
plaatsvinden bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), (internationaal bekend als:
ITDR) (www.itdr-internationaal.eu). Daarbij is het ICT-Mediation Reglement van de SGOA van
toepassing. Als partijen niet onderling of via mediation een oplossing vinden, zal het geschil worden
beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de SGOA. Deze
bepaling doet niets af aan het recht van elk der partijen een voorziening in (arbitraal) kort geding te
vragen, onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire
rechtsmaatregelen.
Hoofdstuk 2: Diensten
De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Diensten’ zijn, naast het hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’, van toepassing
indien Didev Diensten van welke aard dan ook aan Opdrachtgever verleent.
17 Uitvoering van de Diensten
17.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Didev het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de
werkzaamheden die deze derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
17.2 Didev is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van
toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse
gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van Didev.
17.3 Indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, heeft
Didev steeds het recht deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of
soortgelijke kwalificaties.
17.4 Indien aanwijzingen of verzoeken van Opdrachtgever de inhoud of omvang van de overeengekomen
diensten wijzigen of aanvullen, zullen partijen overleggen over de gevolgen daarvan voor planning en
kosten.
18 Eindgebruikers van de Dienst
18.1 Indien dit onderdeel is van de Dienst, zal Didev ten behoeve van de eindgebruiker(s) een of meerdere
accounts aanmaken waarmee Eindgebruikers toegang hebben tot de Dienst.
18.2 Opdrachtgever en de eindgebruikers dienen de tot het account behorende gebruikersnaam en
wachtwoord enkel voor eigen gebruik te houden en mogen deze gegevens nooit en te nimmer ter
beschikking stellen aan derden.
18.3 Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat enkel de eindgebruikers toegang hebben tot de Dienst.
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de geheimhouding van de inhoud en Resultaten.
Opdrachtgever dient alle personen die in contact komen met de Dienst en de Resultaten een
geheimhoudingsverplichting op te leggen voor zover zij dat niet reeds hebben op grond van een
arbeidsovereenkomst. Dit is uitdrukkelijk ook van toepassing op personen die (tijdelijk) werkzaam zijn
bij Opdrachtgever zonder arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld maar niet uitsluitend consultants.
18.4 Iedere actie die middels de gebruikersnaam en wachtwoord van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt
geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een
vermoeden van misbruik van zijn administratieve gebruikersnaam en/of wachtwoord, dient
Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Didev te melden, ongeacht Opdrachtgevers eigen
verplichting om direct maatregelen te nemen tegen (verder) misbruik daarvan.
18.5 Eindgebruikers dienen alvorens gebruik te maken van de Dienst, in te stemmen met de
gebruiksvoorwaarden welke gelden bij het gebruik van de Dienst. Didev zal de Dienst zo inrichten dat de
eindgebruiker eerst om instemming wordt gevraagd.
18.6 Eindgebruikers dienen de gebruiksvoorwaarden na te leven. Didev is gerechtigd Opdrachtgever (naast
of in plaats van de eindgebruiker) aan te spreken op grond van handelen of nalaten door de
eindgebruiker(s). Incorrect gebruik of misbruik van een Dienst door eindgebruikers komt voor risico van
Opdrachtgever en geeft Didev het recht de toegang tot de Dienst te ontzeggen of beperken.
Hoofdstuk 3: Clouddiensten
De in dit hoofdstuk ‘Clouddiensten’ opgenomen bepalingen zijn, naast de ‘Algemene Bepalingen’ van deze
Voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Diensten’, van toepassing indien Didev diensten verricht
onder de naam of op het gebied van Software-as-a-Service (ook wel aangeduid als: SaaS) en/of Infrastructureas-a-Service (IaaS) en/of Platform-as-a-Service (PaaS). Voor de toepassing van deze Voorwaarden wordt onder
SaaS verstaan: het op afstand beschikbaar stellen en beschikbaar houden van Programmatuur aan
Opdrachtgever via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met
de desbetreffende Programmatuur wordt verstrekt. Onder IaaS wordt verstaan het als een dienst, via internet
virtueel beschikbaar stellen en houden van (netwerk)apparatuur. Onder PaaS wordt verstaan het als een
dienst via internet aanbieden van de hardware en het besturingssysteem. SaaS-, IAAS-, en PaaS – dienst
worden hierna gezamenlijk “Clouddienst” genoemd.
19 Dienstverlening
19.1 Bij tijdige betaling van de overeengekomen bedragen door Opdrachtgever, verstrekt Didev
Opdrachtgever het recht tot gebruik van de Clouddienst onder de voorwaarden neergelegd in de
betreffende Overeenkomst.
19.2 Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen in de Overeenkomst, van welke aard of inhoud dan
ook, op het recht tot gebruik van Clouddienst steeds stipt naleven. Het staat Opdrachtgever niet vrij
derden gebruik te laten maken van de door Didev verleende Clouddienst, tenzij dit volgt uit de
Overeenkomst.
19.3 De door Didev aan Opdrachtgever verstrekte codes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door
Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de
eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Didev is gerechtigd toegewezen codes
en certificaten te wijzigen.
20 Uitvoering
20.1 Uitvoering van de door Didev te verlenen Clouddienst zal binnen een redelijke termijn na het aangaan
van de Overeenkomst aanvangen.
20.2 Didev staat er niet voor in dat de in het kader van de Clouddienst ter beschikking te houden
Programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert.
20.3 Didev zal de buitengebruikstelling door onderhoud niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo
mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.
20.4 Opdrachtgever dient te allen tijde zelf te beschikken over adequate Programmatuur en
datacommunicatiemogelijkheden om verbinding te maken met en te communiceren met de
Clouddienst, zoals uiteengezet in de Overeenkomst. Didev is geen partij bij enige Overeenkomst op dit
gebied tussen Opdrachtgever en zijn leveranciers. Alle producten en diensten die door die leveranciers
worden aangeboden, zijn voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever.
21 Acceptatie
21.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen in een Overeenkomst, aanvaardt
Opdrachtgever het geleverde in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is,
where is’). In voornoemd geval zal het geleverde bij de aflevering of, indien een door Didev uit te voeren
implementatie en/of installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie
respectievelijk implementatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Opdrachtgever.
22 Wijziging Clouddienst en gevolgen beëindiging
22.1 Didev kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de Clouddienst aanbrengen. Indien dergelijke
wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal Didev
Opdrachtgever trachten hierover zo tijdig mogelijk in te lichten en komen de kosten van deze
verandering voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval kan Opdrachtgever de Overeenkomst
schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging
verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven
voorschriften of Didev de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
22.2 Bij de beëindiging van de Overeenkomst zal Didev in ieder geval de volgende gegevens in een algemeen
gangbaar elektronisch formaat aan Opdrachtgever ter beschikking stellen:
a.Informatie (daaronder nimmer begrepen de broncodes en technische documentatie) die
nodig is voor het voortzetten van de diensten door Opdrachtgever zelf of een door
Opdrachtgever aan te wijzen derde;
22.3 Indien de hiervoor bedoelde informatie en kennisbanken van derden is of aan derden toekomt, zoals
Microsoft, geldt het voorgaande alleen indien en voor zover Didev die informatie/kennisbanken zelf in
bezit heeft en het haar vrij staat deze met Opdrachtgever te delen.
Hoofdstuk 4: Programmatuur en ontwikkeling Programmatuur (maatwerk)
De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast het hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’ en hoofdstuk
2 “Diensten”, van toepassing indien Didev Programmatuur anders dan op basis van een Clouddienst (zie
hoofdstuk 3) voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking stelt.
23 Gebruiksrecht en beperkingen
23.1 Bij tijdige betaling van de overeengekomen bedragen door Opdrachtgever, verstrekt Didev een nietexclusieve, niet-overdraagbare, niet-verpandbare en niet-sublicentieerbare licentie op de
overeengekomen software en gebruikersdocumentatie (hierna: “Programmatuur”) onder de
voorwaarden neergelegd in de betreffende Overeenkomst.
23.2 Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen in de Overeenkomst, van welke aard of inhoud dan
ook, op het recht tot gebruik van de Programmatuur en/of de combinatie hiervan met bepaalde
apparatuur steeds stipt naleven.
23.3 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is Opdrachtgever niet gerechtigd de Programmatuur te
wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Didev.
23.4 Didev verleent geen garanties met betrekking tot Programmatuur van derden. Het bepaalde in artikel
2.8 hoofdstuk Algemene bepalingen is van toepassing.
23.5 Partijen komen overeen dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de
terbeschikkingstelling tot gebruik van Programmatuur tot voorwerp heeft, nooit als koopovereenkomst
wordt beschouwd.
24 Aflevering en installatie
24.1 Didev zal binnen een redelijke termijn na het aangaan van de Overeenkomst de Programmatuur op het
overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door
Didev te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de Programmatuur online aan
Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen. Installatie en implementatie zullen partijen separaat
overeenkomen.
25 Acceptatie

25.1 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen in een Overeenkomst, aanvaardt
Opdrachtgever het geleverde in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is,
where is’). In voornoemd geval zal het geleverde bij de aflevering of, indien een door Didev uit te voeren
implementatie en/of installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie
respectievelijk implementatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Opdrachtgever.
26 Onderhoud
26.1 Didev is niet verplicht tot het onderhoud van de Programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning.
Partijen zullen hiertoe een Service Level Agreement (SLA) overeenkomen.
27 Auditrecht
27.1 Opdrachtgever zal onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Didev uit te
voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen.
Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Didev toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen.
28 Gevolgen beëindiging Overeenkomst
28.1 Onverwijld nadat de Overeenkomst is geëindigd, zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren
van de Programmatuur retourneren of op verzoek van Didev aantonen dat deze zijn vernietigd.
29 Ontwikkelen van Programmatuur (Maatwerk)
29.1 In het geval Didev (als onderdeel van een project) in opdracht van Opdrachtgever Programmatuur
ontwikkelt, geldt het bepaalde in dit artikel. Partijen zullen in goed overleg specificeren welke
Programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.
29.2 Didev zal de Programmatuur met zorg ontwikkelen, met inachtneming van de uitdrukkelijk
overeengekomen specificaties en met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen methoden,
technieken en/of procedures.
29.3 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het
ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de Programmatuur op interactieve wijze geschiedt
(bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partijen dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden
verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, tijdens
de uitvoering van de Overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast zolang dit bij de
projectaanpak van de gekozen ontwikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor
de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling
gelden. Opdrachtgever aanvaardt het risico dat de Programmatuur niet noodzakelijkerwijs aan alle
specificaties zal beantwoorden. Opdrachtgever zal zorgen voor een permanente, actieve en door de
organisatie van Opdrachtgever gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder
meer ten aanzien van het testen en (nadere) besluitvorming. Opdrachtgever garandeert dat de door
hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutelposities, beschikken over de voor deze
positie benodigde beslissingsbevoegdheden. Opdrachtgever waarborgt voortvarendheid van de door
hem tijdens de uitvoering van de Overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. In het geval
Opdrachtgever geen tijdige en duidelijke voortgangsbeslissing(en) neemt conform de projectaanpak die
bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, heeft Didev het recht – maar is niet verplicht – de naar
zijn oordeel passende beslissingen te nemen.
29.4 Indien partijen gebruik maken van een ontwikkelmethode zoals bedoeld in artikel 29.3 dan aanvaardt
Opdrachtgever de Programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van het einde van de
laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Didev is na de laatste ontwikkelfase niet verplicht tot
het herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
29.5 Didev zal de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door haar te bepalen

termijn na het aangaan van de Overeenkomst starten en Opdrachtgever over de start en de verwachte
duur van de werkzaamheden informeren, tenzij partijen hierover specifieke afspraken hebben gemaakt.
29.6 Indien gevraagd zal Opdrachtgever Didev in de gelegenheid stellen de werkzaamheden buiten de
gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van Opdrachtgever te verrichten.
29.7 In de prestatieverplichtingen van Didev ten aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet
begrepen het ter beschikking stellen van een zogeheten ‘content managementsysteem’.
29.8 Het onderhoud van de Programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning
(support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan is niet inbegrepen bij de ontwikkeling en/of het
leveren de Programmatuur en/of de website. Indien in afwijking van het voorgaande door Didev
onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Didev verlangen dat Opdrachtgever
daarvoor een aparte schriftelijke Overeenkomst sluit. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de
gebruikelijke tarieven van Didev in rekening gebracht.
29.9 Didev stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur en de eventueel daarbij
behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan Opdrachtgever ter beschikking.
29.10 Didev is niet verplicht tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van de
Programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.
29.11 Het hiervoor in hoofdstuk 4, artikelen 23 tot en met 28 bepaalde is van Overeenkomstige toepassing.
Hoofdstuk 5: Managed Services
De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Managed Services’ zijn, naast het hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’ en het
hoofdstuk ‘Diensten’, van toepassing indien Didev diensten verricht op het gebied van beheer en onderhoud
van een IT-omgeving.
30 Ondersteuningsdiensten
30.1 In de Overeenkomst is bepaald welke ondersteuningsdiensten Didev levert.
30.2 Indien Didev ook ondersteuning (support) biedt aan gebruikers en/of beheerders van bijvoorbeeld
Programmatuur of van Microsoft Cloud of private cloud of hybride cloud-omgeving, zal Didev
telefonisch of per email adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de Overeenkomst
genoemde Programmatuur, systemen, infrastructuur. Didev kan voorwaarden stellen aan de
kwalificaties en het aantal personen dat van de ondersteuning gebruik kan maken. Didev zal naar
behoren onderbouwde verzoeken om ondersteuning binnen een redelijke termijn in behandeling
nemen volgens de bij haar gebruikelijke procedures. Didev staat niet in voor de juistheid, volledigheid of
tijdigheid van reacties of geboden ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens
de gebruikelijke openingstijden van Didev.
30.3 Indien in de Overeenkomst is bepaald dat Didev ook zogeheten ‘standby-diensten’ verleent, zal Didev
één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de Overeenkomst genoemde dagen en
op de daarin genoemde tijden. In dat geval heeft Opdrachtgever het recht in een spoedeisende situatie
de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van
een ernstige storing in het functioneren van de Programmatuur. Didev kan niet garanderen dat alle
storingen tijdig zullen worden verholpen.
30.4 Het onderhoud en de andere overeengekomen diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden
uitgevoerd met ingang van de dag waarop de Overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
30.5 Software Assurance is een Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Microsoft op grond waarvan
aanvullende gebruiksrechten en andere rechten (zoals onderhoud, support of upgraderechten) voor
Microsoft producten en diensten worden verleend aan Opdrachtgever. Deze dienst kan vervolgens ook
door Didev feitelijk beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever. Deze aanvullende rechten eindigen
wanneer de Software Assurance voor de Microsoft Licentie of de Microsoft Online Dienst afloopt, tenzij
anders is bepaald in de beschrijving van de Software Assurance. Software Assurance kan per product
andere aanvullende gebruiksrechten verlenen.
30.6 Didev is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor performance issues die zijn terug te voeren op of
hun oorzaak vinden in de online dienstverlening door Microsoft of andere derden of toeleveranciers.
30.7 Didev is niet verplicht verminkte of verloren gegane gegevens te herstellen.
31 Vergoeding
31.1 Vanaf aanvang van de Overeenkomst dient de vergoeding voor managed services betaald te worden.
De vergoeding dient betaald te worden ongeacht of Opdrachtgever gebruik maakt van de mogelijkheid
tot afname van de managed services.
31.2 Didev heeft het recht om de tijd in rekening te brengen die zij besteed heeft aan verstoringen in de
diensten die niet aan Didev zijn toe te rekenen. Daarvoor gelden de bij Didev gebruikelijke tarieven.
Hiervan kan sprake zijn als bijvoorbeeld de verstoring is veroorzaakt door gebruikersfouten of
onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of derden of door zonder toestemming van Didev door
Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in Programmatuur of apparatuur; of wanneer een
verstoring is terug te voeren op gebruik van niet door Didev geleverde of geadviseerde Programmatuur
of apparatuur.
32 Gevolgen beëindiging
32.1 Bij de beëindiging van de Overeenkomst zal Didev in ieder geval de volgende gegevens in een algemeen
gangbaar elektronisch formaat aan Opdrachtgever ter beschikking stellen:
• Informatie (daaronder nimmer begrepen de broncodes en technische documentatie) die nodig is
voor het voortzetten van de diensten door Opdrachtgever zelf of een door Opdrachtgever aan te
wijzen derde;
• Actuele informatie over incidenten, verstoringen en wijzigingen gedurende de looptijd met
betrekking tot de managed services;
• Actuele opgebouwde kennisbanken en documentatie ter zake van de managed services.
32.2 Indien de hiervoor bedoelde informatie en kennisbanken van derden is of aan derden toekomt, zoals
Microsoft, geldt het voorgaande alleen indien en voor zover Didev die informatie/kennisbanken zelf in
bezit heeft en het haar vrij staat deze met Opdrachtgever te delen.
Hoofdstuk 6: Consultancy
De in dit hoofdstuk ‘Consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast het hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’ en
het hoofdstuk ‘Diensten’ van toepassing indien Didev diensten verleent op het gebied van consultancy.
33 Uitvoering
33.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, zal Didev zich niet verbinden aan een
doorlooptijd van een consultancy opdracht en zal deze worden uitgevoerd op de gebruikelijke
werkdagen en -tijden van Didev.
33.2 Wanneer Didev configuratie-adviezen verleent, kan zij nimmer instaan voor de juiste en tijdige levering
van de apparatuur, P(p)rogrammatuur, infrastructuur en /of andere materialen waarop het
configuratieadvies betrekking heeft noch voor de juiste werking daarvan.
34 Verplichting Opdrachtgever
34.1 Opdrachtgever zal Didev schriftelijk op voorhand alle omstandigheden melden die voor Didev van
belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Opdrachtgever
aandacht wenst, prioriteitenstelling van Opdrachtgever en bijzondere of voor Didev mogelijk niet
bekende feiten of omstandigheden.
Hoofdstuk 7: Trainingen en opleidingen
De in dit hoofdstuk ‘Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast het hoofdstuk ‘Algemene Bepalingen’ en
het hoofdstuk ‘Diensten’ van toepassing indien Didev diensten verleent op het gebied van onderwijs,
opleidingen enzovoorts (“Training”).
35 Aanmelding
35.1 Een aanmelding door Opdrachtgever voor een training is bindend na schriftelijke bevestiging van de
aanmelding door Didev.
36 Voorwaarden training
36.1 Didev zal in een Overeenkomst Opdrachtgever informeren over de verplichtingen die voortvloeien uit
de aanmelding voor een training, de voorgeschreven (gedrags)regels voor deelname en
benodigdheden. Opdrachtgever zal hieraan voldoen.
36.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is voor de ten behoeve van trainingen en opleidingen ter
beschikking gestelde of vervaardigde materialen of -middelen geen separate vergoeding verschuldigd.
Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele certificaten van deelname of duplicaten hiervan.
36.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geldt voor Opdrachtgever de volgende annuleringsregeling
voor geplande training:
(a) deelname aan een training kan tot uiterlijk vier (4) weken voor aanvang kosteloos worden
geannuleerd;
(b) bij annulering van deelname aan een training in de periode vanaf vier (4) weken voor aanvang tot
twee (2) weken voor aanvang, is Didev gerechtigd 50% van de voor deelname aan de betreffende
training verschuldigde vergoeding in rekening te brengen;
(c) bij annulering van deelname aan een training in de periode vanaf twee (2) weken voor aanvang en
bij niet-verschijning door Opdrachtgever, Didev gerechtigd de voor deelname aan de betreffende
training verschuldigde vergoeding volledig in rekening te brengen;
(d) een annulering van deelname aan een training dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de training
te geschieden;
(e) bij verhindering van Opdrachtgever is het toegestaan een andere, binnen het profiel passende
persoon, te laten deelnemen aan de training, als gevolg waarvan de annuleringsregeling als opgenomen
in dit artikel buiten toepassing zal blijven.
37 Uitvoering
37.1 Opdrachtgever aanvaardt dat Didev de inhoud en diepgang van de training bepaalt en deze kan
wijzigen.
38 Wijziging training
38.1 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Didev aanleiding geeft, is Didev gerechtigd
kosteloos de training te annuleren, te combineren met één of meerdere trainingen, of deze op een
latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Didev behoudt zich het recht voor de locatie van
de training te wijzigen.
39 E-learning
39.1 Indien de training op basis van e-learning wordt aangeboden aan Opdrachtgever, zijn tevens de
bepalingen van het hoofdstuk Saas-dienst uit deze Voorwaarden van toepassing.
Hoofdstuk 8: Detacheringsdiensten
De in dit hoofdstuk ‘Detacheringsdiensten’ opgenomen bepalingen zijn, naast het hoofdstuk ‘Algemene
Bepalingen’ en het hoofdstuk ‘Diensten’ van toepassing indien Didev een of meer medewerkers aan
Opdrachtgever ter beschikking stelt om onder toezicht en leiding van Opdrachtgever werkzaam te zijn.
40 Uitvoering
40.1 Didev noemt in de Overeenkomst de medewerker die zij aan Opdrachtgever ter beschikking zal stellen
en die onder leiding en toezicht van Opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden zal
verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van Opdrachtgever.
40.2 Didev zal zich ervoor inspannen dat de ter beschikking gestelde medewerker voor de duur van de
Overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen, tenzij de medewerker
ziek is of uitdienst treedt. Ook indien de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door
een bepaalde persoon, is Didev steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te
vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.
40.3 Opdrachtgever heeft het recht om vervanging van de ter beschikking gestelde medewerker te vragen (i)
indien de ter beschikking gestelde medewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen
kwaliteitseisen voldoet en Opdrachtgever dit binnen drie (3) werkdagen na de aanvang van de
werkzaamheden gemotiveerd aan Didev kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of
uitdiensttreding van de ter beschikking gestelde medewerker. Didev zal aan het verzoek direct met
prioriteit aandacht geven. Didev staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien
vervanging niet of niet direct mogelijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op verdere
nakoming van de Overeenkomst evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet-nakoming van
de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor al verrichte werkzaamheden blijven
onverminderd in stand.
40.4 Didev dient zich voorafgaand aan de werkzaamheden op de hoogte te stellen van de werktijden en
omstandigheden op het terrein van Opdrachtgever waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
Didev en de medewerker(s) dienen zich, voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang
wordt gemaakt, op de hoogte te stellen van de toepasselijke voorschriften en reglementen van
Opdrachtgever, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en zich te allen tijde
dienovereenkomstig te gedragen.
40.5 De medewerker kan gedurende de Overeenkomst gebruik maken van de faciliteiten van Opdrachtgever.
40.6 Alle correspondentie, documenten en andere zaken van Opdrachtgever en de daaraan gelieerde
ondernemingen die Didev en de medewerker onder zich hebben of verkrijgen, zijn en blijven eigendom
van Opdrachtgever en zullen bij beëindiging van de Overeenkomst terstond aan Opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld.
41 Duur van de detachering
41.1 In afwijking van de Algemene Bepalingen van deze Voorwaarden geldt dat indien partijen niets zijn
overeengekomen over de duur van de detachering, de Overeenkomst een looptijd heeft voor
onbepaalde duur, in dat geval geldt voor elk van de partijen een opzegtermijn van één (1)
kalendermaand na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren.
41.2 In het geval Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, dan is Opdrachtgever verplicht – op eerste
verzoek van Didev – om Didev te informeren over de reden voor de opzegging en Didev te voorzien van
de schriftelijke bewijzen voor de opzeggrond, teneinde Didev de mogelijkheid te geven een
ontslagprocedure te starten voor het geval de arbeidsovereenkomst van de medewerker vanwege deze
opzegging beëindigd dient te worden.
42 Rechten gedetacheerde medewerkers
42.1 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de
bij Opdrachtgever gebruikelijke tijden en duur. Opdrachtgever garandeert dat de werk- en rusttijden en
de arbeidsduur voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.
42.2 Opdrachtgever zal Didev informeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of
organisatie.
42.3 Opdrachtgever dient de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek
en de arbeidsomstandigheden na te komen richting de ter beschikking gestelde medewerker en Didev.
43 Tarieven en betaling
43.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald factureert Didev achteraf de maandelijks bestede uren op
basis van een door Opdrachtgever geaccordeerde urenverantwoording. Indien de uren niet door
Opdrachtgever geaccordeerd zijn mag Didev de uren te allen tijde factureren.
43.2 Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van Opdrachtgever per dag
langer werkt dan is afgesproken of langer dan het gebruikelijke aantal werkuren werkt, of werkzaam is
buiten de bij Didev gebruikelijke werkdagen, is Opdrachtgever voor deze uren het overeengekomen
overwerktarief of, wanneer hierover niets is afgesproken het bij Didev gebruikelijke overwerktarief
verschuldigd. Didev zal Opdrachtgever informeren over de geldende overwerktarieven indien
Opdrachtgever hierom vraagt.
43.3 Kosten en reistijd zullen aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij Didev
gebruikelijke regels en maatstaven.
43.4 Bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker zal Didev geen vergoeding bij Opdrachtgever in rekening
brengen.
43.5 Opdrachtgever vrijwaart Didev voor aanspraken van de medewerkers op Didev ter zake van
arbeidsongeschiktheid ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden op grond van de
Overeenkomst, zoals aanspraken als gevolg van een bedrijfsongeval in het kader van de uitoefening van
de werkzaamheden.
44 Aansprakelijkheid
44.1 Didev zal zorgen voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde
medewerker in verband met de Overeenkomst met Opdrachtgever te betalen loonbelasting, premies
voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Didev vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen van
de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die
vanwege de Overeenkomst met Opdrachtgever verschuldigd zijn. Deze vrijwaring geldt uitsluitend
onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Didev direct schriftelijk informeert over het bestaan en de
inhoud van de vordering en de voorwaarde dat Opdrachtgever de afhandeling van de zaak en het
treffen van eventuele schikkingen geheel overlaat aan Didev. Opdrachtgever zal daartoe de nodige
volmachten, informatie en medewerking aan Didev verlenen om zich, indien nodig in naam van
Opdrachtgever, tegen deze vorderingen te verweren.
44.2 Didev aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die
onder toezicht en leiding van Opdrachtgever tot stand zijn gekomen.
44.3 Opdrachtgever vrijwaart Didev voor aanspraken van wie ook, voortkomende uit de Overeenkomst, die
jegens Didev te gelde worden gemaakt en waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk zou zijn geweest,
indien Opdrachtgever in het kader van de werkzaamheden de werkgever van de medewerker zou zijn
geweest. Voorts doet Opdrachtgever afstand van de aanspraken ter zake van schade die hij, als hij de
werkgever van de medewerker was geweest, niet had kunnen verhalen op de medewerker.
45 Inspanningen Didev
45.1 Didev zal zich er naar beste vermogen voor inspannen dat:
a. de medewerker(s) voldoet aan de eisen die aan hem/haar worden gesteld en voldoende
gekwalificeerd is (qua opleiding, deskundigheid en ervaring), teneinde de bedongen
werkzaamheden te kunnen verrichten (en de opgelegde veiligheidsinstructies naleeft);
b. de werkzaamheden op vakbekwame wijze, ononderbroken en tijdig zullen worden
uitgevoerd;
c. Didev een registreerde onderneming betreft als bedoeld in de Waadi en heeft voldaan
aan de registratieplicht in het Handelsregister;
d. de medewerker, indien wettelijk verplicht, over een tewerkstellingsvergunning
beschikt;
e. de medewerker de werkafspraken die voortvloeien uit de Overeenkomst, nakomt;
f. de benodigde verzekeringen voor de medewerkers zijn afgesloten, waaronder in elk
geval een deugdelijke bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid, alsmede een
arbeidsongevallenverzekering.
Hoofdstuk 9: Koop van apparatuur
De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Koop van apparatuur’ zijn, naast de “Algemene Bepalingen” van toepassing
indien Didev apparatuur van welke aard dan ook en/of andere zaken (stoffelijke objecten) aan Opdrachtgever
verkoopt.
46 Koop en verkoop
46.1 Didev verkoopt de apparatuur en/of andere zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk
overeengekomen, gelijk Opdrachtgever deze van Didev koopt.
46.2 Didev staat er niet voor in dat de apparatuur en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke
en/of door Opdrachtgever beoogde gebruik, tenzij in de Overeenkomst de gebruiksdoeleinden duidelijk
en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
46.3 In de verkoopverplichting van Didev zijn niet begrepen montage- en installatiematerialen,
Programmatuur, verbruiks- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen,
kabels en accessoires.
46.4 Didev staat er niet voor in dat de bij de apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie- en
gebruiksvoorschriften foutloos zijn en dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in
deze voorschriften zijn vermeld.
47 Aflevering
47.1 De door Didev aan Opdrachtgever verkochte apparatuur en/of zaken zullen aan Opdrachtgever afmagazijn worden geleverd. Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Didev de aan
Opdrachtgever verkochte zaken afleveren of laten afleveren op een door Opdrachtgever aan te wijzen
plaats. In dat geval zal Didev Opdrachtgever, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen van
het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur en/of zaken af te
leveren.
47.2 In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering,
takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voorzieningen, e.d. Deze kosten worden in voorkomend geval
aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
47.3 Indien Opdrachtgever Didev verzoekt tot verwijdering van oude materialen (zoals netwerken, kasten,
kabelgoten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel indien Didev daartoe wettelijk verplicht is, kan
Didev dit verzoek door middel van een schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij haar gebruikelijke
tarieven.
47.4 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, zal Didev de apparatuur en/of zaken (laten)
installeren, (laten) configureren en/of (laten) aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie
en/of configuratie van apparatuur door Didev is niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het
installeren van software. Didev is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel benodigde
vergunningen.
47.5 Didev is steeds gerechtigd de Overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.
48 Omgevingseisen
48.1 Opdrachtgever draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door Didev gespecificeerde vereisten
voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en
technische omgevingseisen.
48.2 Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat door derden uit te voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige
werkzaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.
49 Garantie

49.1 Didev zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de verkochte
apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door Didev in het kader van
garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een
periode van drie (3) maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Didev zijn gemeld. Indien
herstel naar het redelijk oordeel van Didev niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel
onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Didev gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te
vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken.
Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle
vervangen onderdelen worden eigendom van Didev. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de
apparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien
Opdrachtgever zonder toestemming van Didev wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die
door Didev in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Didev zal een zodanige
toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.
49.2 Ieder ander of verdergaand beroep van Opdrachtgever op non-conformiteit van de geleverde
apparatuur en/of zaken dan het bepaalde in artikel 49.1 is uitgesloten.
49.3 Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Didev in rekening
worden gebracht conform haar gebruikelijke tarieven.
49.4 Didev heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of
andere gebreken die na afloop van de in artikel 49.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.
50 Voorwaarden toeleveranciers en fabrikanten
50.1 Didev produceert zelf geen apparatuur, maar koopt die in bij de fabrikant of een toeleverancier (een
derde). Op de verkoop van de apparatuur door Didev aan Opdrachtgever op grond van de
Overeenkomst, zijn de verkoopvoorwaarden van die derde van toepassing zijn, met terzijdestelling van
de daarvan afwijkende bepalingen in deze Voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de
verkoopvoorwaarden van die derde door Didev schriftelijk aan Opdrachtgever is medegedeeld en die
voorwaarden vóór of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever zijn verstrekt. In afwijking
van voorgaande zin komt aan Opdrachtgever geen beroep toe op een nalaten van Didev om te voldoen
aan voornoemde informatieverplichting, indien Opdrachtgever een partij betreft als bedoeld in artikel
6:235 lid 1 of lid 3 BW.
50.2 Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en
Didev om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden
verklaard, geldt het bepaalde in deze Voorwaarden onverkort.
Hoofdstuk 10: Hosting
De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de “Algemene Bepalingen” van deze
Voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Diensten’, van toepassing indien Didev diensten, onder
welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante diensten.
51 Hosting diensten
51.1 Indien de Overeenkomst de terbeschikkingstelling van schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft,
zal Opdrachtgever de overeengekomen schijfruimte niet overschrijden, tenzij de Overeenkomst de
gevolgen hiervan uitdrukkelijk regelt. De Overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van
schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor Opdrachtgever gereserveerde server alleen indien dat
schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige
belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen overeengekomen maxima.
Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door Opdrachtgever niet is gebruikt, zal niet kunnen
worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima
zal Didev een extra vergoeding in rekening brengen Overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.
51.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het
gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de Resultaten van de dienst worden ingezet. Bij
gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal Opdrachtgever zelf de (hulp)Programmatuur
installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige
Programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door Opdrachtgever gewenste interoperabiliteit
bewerkstelligen. Didev is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.
51.3 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, heeft de Overeenkomst tevens het
verzorgen of ter beschikking stellen van back up-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.
51.4 Didev kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,
correctief of adaptief onderhoud. Didev zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan
noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van
omstandigheden, aanvangen na overleg met Opdrachtgever.
51.5 Indien Didev op grond van de Overeenkomst diensten voor Opdrachtgever verricht met betrekking tot
een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of vervreemding of overdracht aan een derde, dan
dient Opdrachtgever de regels en werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te
nemen. Desgevraagd zal Didev een schriftelijk exemplaar van die regels aan Opdrachtgever verstrekken.
Didev aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de
dienstverlening of het behalen van de door Opdrachtgever beoogde resultaten. Opdrachtgever is alle
aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij
gebreke van overeengekomen tarieven, de bij Didev gebruikelijke tarieven, verschuldigd. Didev staat er
niet voor in dat een door Opdrachtgever gewenste domeinnaam aan Opdrachtgever wordt toegekend.
52 Notice en take down
52.1 Opdrachtgever zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het
bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de
privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen
ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s
of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere
wettelijke verplichting.
52.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is Didev
steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever zal op eerste schriftelijk verzoek van Didev data en/of informatie
onverwijld van de systemen van Didev verwijderen, bij gebreke waarvan Didev gerechtigd is naar keuze
de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Didev is voorts
gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 52.1 aan Opdrachtgever
per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het
voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en
contractuele rechten door Didev jegens Opdrachtgever. Didev is in dat geval tevens gerechtigd de

Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens Opdrachtgever
aansprakelijk te zijn.
52.3 Van Didev kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden
of van het verweer van Opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil
tussen een derde en Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich ter zake met de desbetreffende derde
hebben te verstaan en Didev schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.
Arnhem, juli 2020